Engagerade, delaktiga och kunniga medarbetare är ofta företagets eller organisationens viktigaste resurs. Personalens kompetensutveckling måste därför vara optimalt utformad för att verksamheten ska kunna nå sina mål – och individerna får en chans att växa.

I en globaliserad, kvalitetsmedveten och konkurrensutsatt tillvaro drivs företag och organisationer att göra produkter eller erbjuda tjänster med så hög kvalitet som möjligt. För att kunna göra det är de beroende av att sina medarbetare kontinuerligt utvecklar sina kunskaper, färdigheter och förhållningssätt. Varken enskilda aktörer eller Sverige som välfärdsnation har råd med mediokert utformad kompetensutveckling.

En vanlig lösning är att genomföra kompetensutveckling i form av utbildning, ofta utförd av extern part. Det är inte alltför ovanligt att experter inom ett område kallas in – dessvärre utan att kanske ha en grundläggande pedagogisk kompetens. För att deltagarna ska kunna utveckla sina kunskaper är en erfaren och kunnig lärare en viktig resurs, men utan förmågan att stötta sina deltagare i en process med lärande i fokus uppnås långtifrån kursens fulla potential.

Från informationsöverföring till lärprocess

Utbildning handlar aldrig om att överföra information från de som kan till de som inte kan. Snarare är det en levande lärprocess som påverkas från båda hållen.

När vi ska utveckla nya eller fördjupade kunskaper ska den som leder utbildningen utgå från de mål som ska uppnås, kunna förstå kursdeltagarnas kunskapsnivå och motivation, och ha förmåga att välja och genomföra aktiviteter som sinsemellan samverkar för att skapa optimala förutsättningar för lärande.

Vi utformar våra utbildningar så att deltagarna får möjlighet att utvecklas, både i sin kompetens men även som individer. Ordet individ betyder odelbar, vilket innebär att om vi på allvar vill använda och utveckla medarbetarnas fulla potential på jobbet bör även under kompetensutveckling sträva efter att ta hänsyn till insatser som kan hjälpa till att skapa balans i hela livssituationen.

Våra utbildningar

Vi har höga krav på varje kurstillfälle eftersom vi vet att att ni också har det. “Aldrig mer en tråkig eller meningslös kursdag” var mottot när vi startade vår utbildningsverksamhet. För oss är hög kvalitet alltid viktigare än kvantitet.

När vi skapar eller håller utbildningar ser vi till att skapa optimala förutsättningar för en process, där delaktighet, tydliga mål, reflektion och helhetssyn är viktiga delar. Ingen deltagare “sitter av tiden” på någon av våra utbildningspass, eftersom det skulle vara slöseri på allas tid och resurser.

Vår metod har en pedagogisk grund som bland annat utgår från följande:

  • Relevanta mål på rätt nivå samt kursdeltagarnas förkunskaper styr designen av utbildningen. Helst tas målen fram tillsammans med beställaren, där en analys av verksamhetens behov bryts ner till kriterier som beskriver önskvärd kompetensprofil. Utifrån denna formuleras mål och en utbildningsmodell som stödjer medarbetarnas utveckling.
  • Kollegialt erfarenhetsutbyte står i fokus. Mycket kompetens finns i verksamheten, det gäller att hitta former för att ta fram och utveckla den.
  • Kursaktiviteter med hög grad av deltagaraktivt lärande. Vi varvar alltid kortare föredrag med konkreta övningar och diskussioner som utgår ifrån kursdeltagarnas eget jobb och egna målgrupper/kunder. Vi använder också ett coachande förhållningssätt i all undervisning, som uppmuntrar eget ansvar.
  • Formativ utvärdering = utvärdering under kursens gång, säkerställer att förslag till förändringar och förbättringar kommer deltagande medarbetare tillgodo. Detta i motsats till traditionell, summativ utvärdering som genomförs i slutet av genomförd kurs, och där resultatet tidigast kan användas inför nästa kurstillfälle.
  • En trygg och tillåtande miljö skapar förutsättningar för kursdeltagare att anta utmaningar som kan leda till stora förändringar. Vi har aldrig hållit i en utbildning utan att kursdeltagare fått viktiga insikter och kunskaper, både på ett personligt och professionellt plan.

Utbildningseffekt

En effekt av att vi fokuserar på målrelaterat och deltagaraktivt lärande, med ett coachande förhållningssätt från utbildarna, är att kursdeltagarna tar mer ansvar för att faktiskt lära sig det som kursen handlar om. Ju mer deltagaren förstår av innehåll och upplägg av kursen, och ju mer hen känner delaktighet i aktiviteterna, desto större intresse och motivation uppstår. Vilket i sin tur ger förutsättningar för lärande med kvalitet som kan ge ringar på vattnet under lång tid framöver.

Ekonomichefen till VD: Tänk om vi satsar tid och pengar på att utveckla personalen, och så söker de sig vidare till andre företag!
VD till ekonomichefen: Men tänk om vi låter bli och de stannar kvar?